แผนที่ตั้งทั้งหมดของหน่วยงานGIS สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อำเภอที่รับผิดชอบ
#
อำเภอ
จำนวนโรงเรียน
1 กันทรารมย์ 76
2 น้ำเกลี้ยง 28
3 พยุห์ 27
4 ยางชุมน้อย 18
5 วังหิน 34
6 เมืองศรีสะเกษ 66
7 โนนคูณ 31
โรงเรียนในสังกัด
#
รหัส
ชื่อโรงเรียน
แผนที่
เส้นทาง
1 1033530001 บ้านหนองครก
2 1033530002 บ้านหนองโพธิ์
3 1033530003 บ้านหนองสาดโนนเจริญ
4 1033530004 บ้านหนองสวง
5 1033530005 บ้านดอนกลาง
6 1033530007 อนุบาลศรีสะเกษ
7 1033530008 บ้านหมากเขียบ
8 1033530009 บ้านก้านเหลือง
9 1033530010 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1
10 1033530011 บ้านยางกุดนาคำ
11 1033530012 บ้านทุ่ม
12 1033530013 บ้านขมิ้น
13 1033530014 บ้านเสือบอง
14 1033530015 บ้านโนนแกด
15 1033530016 บ้านหางว่าวโนนบัว
16 1033530017 บ้านฮ่องแข้ดำ
17 1033530018 บ้านหนองม่วงหนองแวง
18 1033530019 บ้านจานหนองคู
19 1033530020 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)
20 1033530021 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
21 1033530022 บ้านแดงเหล่ายอด
22 1033530023 บ้านโพนค้อ
23 1033530024 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
24 1033530025 บ้านแทงวิทยา
25 1033530026 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)
26 1033530027 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)
27 1033530028 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง
28 1033530029 บ้านบก
29 1033530030 บ้านซำโพธิ์
30 1033530031 จินดาวิทยาคาร 3
31 1033530032 ตะดอบวิทยา
32 1033530034 บ้านหนองแคนหนองเทา
33 1033530035 บ้านแกประชาสามัคคี
34 1033530036 บ้านก่อโนนหล่อง
35 1033530037 บ้านโพนแดง
36 1033530038 บ้านหนองแก้วสำโรง
37 1033530039 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
38 1033530040 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม
39 1033530041 บ้านหนองแวงโพนเขวา
40 1033530042 บ้านหนองเข็งเหล่าแค
41 1033530043 บ้านบ้านดอนสั้น
42 1033530044 มหาราช 3
43 1033530045 บ้านโนนอีปังโพนวัว
44 1033530047 อนุบาลวัดพระโต
45 1033530049 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
46 1033530050 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม
47 1033530051 บ้านคูซอด
48 1033530052 บ้านเวาะ
49 1033530053 บ้านเปือย
50 1033530054 บ้านน้ำคำ
51 1033530055 บ้านหนองโนวิทยา
52 1033530057 บ้านหนองคำ
53 1033530058 บ้านหญ้าปล้อง
54 1033530061 บ้านโนนแย้
55 1033530062 บ้านเอกสร้างเรือง
56 1033530063 บ้านหนองไผ่
57 1033530064 บ้านหอยสะเดาพัฒนา
58 1033530065 อนุบาลกันทรารมย์
59 1033530066 บ้านหนองมะแซว
60 1033530067 บ้านหนองอีกว่าง
61 1033530068 บ้านดูนสิม(อสพป.8)
62 1033530069 บ้านอีต้อม
63 1033530070 บ้านมะกรูด
64 1033530071 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
65 1033530072 บ้านหนองทามใหญ่
66 1033530073 บ้านโนนผึ้ง
67 1033530074 บ้านหนองหวาย
68 1033530075 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
69 1033530076 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)
70 1033530077 บ้านหนองบัวไชยวาน
71 1033530078 บ้านหนองโอง
72 1033530079 บ้านหนองดุมหนองม่วง
73 1033530080 บ้านหนองถ่ม
74 1033530081 บ้านหนองหัวช้าง
75 1033530082 บ้านบกขี้ยาง
76 1033530083 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
77 1033530084 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
78 1033530085 บ้านทุ่งพาย
79 1033530086 บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226
80 1033530087 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)
81 1033530088 บ้านดู่
82 1033530089 บ้านโพนทรายโนนเรือ
83 1033530090 บ้านสีถาน
84 1033530091 บ้านขามป้อม
85 1033530092 บ้านหนองบัวท่าช้าง
86 1033530093 บ้านโพธิ์ลังกา
87 1033530094 บ้านเกาะ
88 1033530095 บ้านหนองกก
89 1033530096 บ้านยาง
90 1033530097 บ้านหนองกี่
91 1033530098 บ้านกล้วย
92 1033530099 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง
93 1033530100 บ้านโคก
94 1033530101 บ้านจาน
95 1033530102 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60)
96 1033530103 บ้านอาลัย
97 1033530104 บ้านบูรพา
98 1033530105 บ้านพะแนงวิทยา
99 1033530106 บ้านนาดี
100 1033530107 บ้านโนนสะอาดอีตู้
101 1033530108 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
102 1033530109 บ้านจิกกะลา
103 1033530111 บ้านผักบุ้ง
104 1033530112 บ้านพันลำ
105 1033530113 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง
106 1033530114 บ้านเทิน
107 1033530115 บ้านบัวน้อยโนนปอ
108 1033530116 บ้านขาม
109 1033530117 บ้านหนองไฮ
110 1033530118 บ้านอีปาด
111 1033530119 บ้านทุ่งมั่ง
112 1033530120 บ้านหนองเทา
113 1033530121 บ้านละทาย
114 1033530122 บ้านกอก
115 1033530123 บ้านเขวา
116 1033530124 บ้านเหม้าหนองเรือ
117 1033530125 บ้านเมืองน้อยหนองมุข
118 1033530126 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
119 1033530127 บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)
120 1033530128 บ้านทาม
121 1033530129 บ้านยางน้อยสามัคคี
122 1033530130 บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
123 1033530131 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
124 1033530132 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
125 1033530133 บ้านหนามแท่ง
126 1033530134 บ้านกอกหัวนา
127 1033530135 บ้านเปือย
128 1033530136 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)
129 1033530137 บ้านเจี่ย
130 1033530594 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
131 1033530595 บ้านบอนวิทยา
132 1033530596 บ้านจอมวิทยา
133 1033530597 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
134 1033530598 บ้านยางชุมใหญ่
135 1033530599 บ้านลิ้นฟ้า
136 1033530600 บ้านดินดำ
137 1033530601 บ้านผักขะ
138 1033530603 บ้านคอนกาม
139 1033530604 บ้านค้อเมืองแสน
140 1033530605 บ้านยางเครือ
141 1033530606 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
142 1033530607 บ้านแก้ง
143 1033530608 บ้านโนนคูณ
144 1033530609 บ้านหอย-โนนดู่
145 1033530610 บ้านโนนติ้ว
146 1033530646 บ้านหนองกุงสนามชัย
147 1033530647 บ้านก้อนเส้า
148 1033530648 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่
149 1033530649 บ้านโคกสะอาด
150 1033530650 บ้านหนองหิน
151 1033530651 บ้านโนนสมบูรณ์
152 1033530652 บ้านหนองแวง
153 1033530653 บ้านโนนดู่
154 1033530655 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)
155 1033530656 บ้านหนองสนม
156 1033530657 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
157 1033530658 บ้านปลาข่อ
158 1033530659 บ้านผักขย่าใหญ่
159 1033530660 บ้านเวาะวิทยาคม
160 1033530661 บ้านหยอด
161 1033530662 บ้านนาม่องนาเมือง
162 1033530663 บ้านหนองตลาด
163 1033530664 บ้านเหล่าฝ้าย
164 1033530665 อนุบาลโนนคูณ
165 1033530666 บ้านโนนคูณ
166 1033530667 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก
167 1033530668 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว
168 1033530670 บ้านเท่อเล่อ
169 1033530671 บ้านร่องเก้า
170 1033530672 บ้านบกแดงผักขะย่า
171 1033530673 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
172 1033530674 บ้านโปร่ง
173 1033530675 บ้านหัวเหล่า
174 1033530676 บ้านโนนสว่าง
175 1033530677 บ้านโพนงาม
176 1033530705 บ้านขี้เหล็ก
177 1033530706 บ้านรุ่ง
178 1033530707 บ้านละเอาะ
179 1033530708 บ้านแวด
180 1033530709 บ้านหนองพะแนง
181 1033530710 บ้านยางน้อยตองปิด
182 1033530711 บ้านกะวัน
183 1033530712 บ้านลุมพุกคูวงศ์
184 1033530713 บ้านบัวระรมย์
185 1033530714 บ้านสวนกล้วย
186 1033530715 บ้านสบาย
187 1033530716 บ้านโนนหนองสิม
188 1033530717 บ้านหนองบาง
189 1033530718 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
190 1033530719 บ้านน้ำเกลี้ยง
191 1033530720 บ้านโนนสว่าง
192 1033530721 บ้านโนนงาม
193 1033530722 บ้านหนองแลงระไง
194 1033530723 บ้านหนองแวง
195 1033530724 บ้านสะพุง
196 1033530725 บ้านลุมภู
197 1033530726 บ้านคูบ
198 1033530727 บ้านสะเต็ง
199 1033530728 บ้านหนองนาเวียง
200 1033530729 บ้านทุ่งสว่าง
201 1033530730 บ้านหนองบัว
202 1033530731 บ้านสร้างสะแบง
203 1033530732 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
204 1033530733 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
205 1033530734 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)
206 1033530735 บ้านสว่าง
207 1033530736 บ้านดงยาง
208 1033530737 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
209 1033530738 บ้านหนองกันจอ
210 1033530739 บ้านเจ้าทุ่ง
211 1033530740 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
212 1033530741 บ้านลิงไอ
213 1033530742 อนุบาลวังหิน
214 1033530743 บ้านกะเอิน
215 1033530744 บ้านโพนดวน
216 1033530745 บ้านหัววัวหนองนารี
217 1033530746 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)
218 1033530747 บ้านโนนสายหนองหว้า
219 1033530748 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย
220 1033530749 บ้านโพนยาง
221 1033530750 บ้านทุ่งน้อย
222 1033530751 บ้านหนองทุ่ม
223 1033530752 บ้านเห็นอ้ม
224 1033530753 บ้านตีกา
225 1033530754 ชุมชนหนองสังข์
226 1033530755 บ้านหนองตาเชียง
227 1033530756 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
228 1033530757 บ้านโนนดู่
229 1033530758 บ้านทุ่ง
230 1033530759 บ้านสร้างบาก
231 1033530760 บ้านหนองนาโพธิ์
232 1033530761 บ้านสะมัด
233 1033530762 บ้านหนองคู
234 1033530826 บ้านตำแยหนองเม็ก
235 1033530827 กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)
236 1033530828 บ้านกระถุน
237 1033530829 บ้านขนวนจานสามัคคี
238 1033530830 บ้านอะลางหัวขัว
239 1033530831 บ้านโนนเพ็ก
240 1033530832 บ้านหนองออ
241 1033530833 บ้านสร้างหว้า
242 1033530834 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35)
243 1033530835 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)
244 1033530836 บ้านหนองค้า
245 1033530837 บ้านโคกเพ็ก
246 1033530838 อนุบาลพยุห์
247 1033530839 บ้านคูเมือง
248 1033530840 บ้านหนองรัง
249 1033530841 บ้านหนองหว้าทับทัย
250 1033530843 บ้านหนองม่วงหนองแต้
251 1033530844 บ้านเปือยประชาสามัคคี
252 1033530845 บ้านสำโรงโคเฒ่า
253 1033530846 บ้านกระหวันโนนเจริญ
254 1033530847 บ้านร่องสะอาด
255 1033530848 บ้านป่าไร่
256 1033530849 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)
257 1033530850 บ้านหนองเตย
258 1033530851 บ้านเสมอใจหนองสะลาม


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook