แผนที่ตั้งทั้งหมดของหน่วยงานGIS สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
อำเภอที่รับผิดชอบ
#
อำเภอ
จำนวนโรงเรียน
1 บึงบูรพ์ 7
2 ราษีไศล 52
3 ศิลาลาด 16
4 ห้วยทับทัน 28
5 อุทุมพรพิสัย 63
6 เมืองจันทร์ 13
7 โพธิ์ศรีสุวรรณ 16
โรงเรียนในสังกัด
#
รหัส
ชื่อโรงเรียน
แผนที่
เส้นทาง
1 1033530328 เมืองคง(คงคาวิทยา)
2 1033530329 อนุบาลราษีไศล
3 1033530332 บ้านแสงเมืองแคน
4 1033530333 บ้านยาง
5 1033530334 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
6 1033530335 บ้านน้ำอ้อมน้อย
7 1033530336 บ้านหนองโง้ง
8 1033530337 บ้านหนองแคสวนสวรรค์
9 1033530338 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
10 1033530339 บ้านตัง
11 1033530340 บ้านปลาขาว
12 1033530341 บ้านมะยาง
13 1033530342 บ้านดอนงูเหลือม
14 1033530343 บ้านดงแดง
15 1033530344 บ้านหนองบ่อ
16 1033530345 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)
17 1033530346 บ้านเชือก
18 1033530347 บ้านจิก
19 1033530348 บ้านมะฟัก
20 1033530349 บ้านดู่ค้อ
21 1033530350 บ้านกระเดาอุ่มแสง
22 1033530351 บ้านครั่ง
23 1033530352 บ้านกอย
24 1033530353 บ้านท่าบ่อ
25 1033530354 บ้านโต่งโต้น
26 1033530355 บ้านโกทา
27 1033530356 บ้านเปือยขาม
28 1033530357 บ้านฮ่องข่า
29 1033530358 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
30 1033530359 บ้านหนองกก
31 1033530360 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
32 1033530361 บ้านห้วย
33 1033530362 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
34 1033530363 บ้านโนนตุ่น
35 1033530364 ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
36 1033530365 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
37 1033530366 บ้านดอนไม้งาม
38 1033530367 บ้านโก
39 1033530368 บ้านบึงหมอก
40 1033530369 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ
41 1033530370 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
42 1033530371 บ้านท่า
43 1033530373 บ้านไผ่
44 1033530374 บ้านเมี่ยงแคนดวน
45 1033530375 บ้านคูสระ
46 1033530376 บ้านสร้างปี่
47 1033530377 บ้านด่านนอกดง
48 1033530378 จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)
49 1033530379 บ้านหนองสวง(อสพป.2)
50 1033530380 สระกำแพงวิทยาคม
51 1033530381 บ้านสระภู
52 1033530382 บ้านค้อกำแพง
53 1033530383 บ้านหนองหัวหมู
54 1033530384 อนุบาลอุทุมพรพิสัย
55 1033530385 บ้านหนองห้าง
56 1033530386 บ้านพงพรต
57 1033530387 บ้านฟ้าผ่า
58 1033530388 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว
59 1033530389 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
60 1033530390 บ้านขนวนสีแก้ว
61 1033530391 บ้านอ้อมแก้ว
62 1033530392 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
63 1033530393 บ้านกงพาน
64 1033530394 บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)
65 1033530395 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
66 1033530396 บ้านโคก
67 1033530397 บ้านโปร่งสามัคคี
68 1033530398 บ้านกุง
69 1033530399 บ้านโนนแดงโนนม่วง
70 1033530400 บ้านขวาว
71 1033530401 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
72 1033530403 บ้านหนองยาง
73 1033530404 โรงเรียนบ้านโพนเมือง
74 1033530405 บ้านปะอาว
75 1033530406 บ้านพลับฝางผักหม
76 1033530407 บ้านปะหละ
77 1033530408 บ้านแข้
78 1033530409 บ้านโนนกลาง
79 1033530410 บ้านอะลาง
80 1033530411 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)
81 1033530412 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
82 1033530413 บ้านยางเอือด
83 1033530415 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)
84 1033530416 บ้านนาโนน
85 1033530417 บ้านโนนเค็ง
86 1033530418 บ้านหนองลุงตาเกษ
87 1033530419 บ้านหนองเหล็ก
88 1033530420 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)
89 1033530421 บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
90 1033530422 บ้านบอนใหญ่
91 1033530423 บ้านสะเดา
92 1033530424 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
93 1033530425 บ้านแต้(ประชาบำรุง)
94 1033530426 บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
95 1033530428 บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
96 1033530429 บ้านโคกหล่าม
97 1033530430 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ
98 1033530431 บ้านโนนน้อย
99 1033530432 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)
100 1033530433 บ้านค้อโนนเพ็ก
101 1033530434 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา
102 1033530436 บ้านแขมโพนทอง
103 1033530437 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว
104 1033530438 บ้านโนนสูง
105 1033530439 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
106 1033530440 บ้านหนองสำโรงน้อย
107 1033530441 บ้านหอย
108 1033530612 บ้านขะยุง
109 1033530613 บ้านหว้า
110 1033530614 บ้านปะโด๊ะ
111 1033530615 บ้านอีสร้อย
112 1033530617 บ้านหนองอาคูณ
113 1033530618 อนุบาลห้วยทับทัน
114 1033530619 บ้านสร้างเรือ
115 1033530620 บ้านเมืองหลวง
116 1033530621 บ้านจังเอิน
117 1033530622 บ้านหนองน้ำขุ่น
118 1033530623 บ้านโทะ
119 1033530624 บ้านหนองสะมอน
120 1033530625 บ้านกล้วยกว้าง
121 1033530626 บ้านบุยาว
122 1033530627 บ้านไพรพะยอม
123 1033530628 บ้านนานวนหนองแคน
124 1033530629 บ้านพอกหนองแข้
125 1033530630 บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย
126 1033530631 บ้านเมืองน้อย
127 1033530632 บ้านพะวร
128 1033530633 บ้านตาทอง
129 1033530634 บ้านพงสิม
130 1033530635 บ้านจานแสนไชย
131 1033530636 บ้านนาทุ่ง
132 1033530637 บ้านกระสังข์
133 1033530638 บ้านกระเต็ล
134 1033530639 อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203)
135 1033530641 ชุมชนบ้านหนองคู
136 1033530642 บ้านหาด(อสพป.13)
137 1033530643 บ้านโนนลาน
138 1033530644 บ้านหมากยาง
139 1033530645 บ้านม่วง
140 1033530788 บ้านตาโกน
141 1033530789 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)
142 1033530790 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย
143 1033530791 บ้านเขวา
144 1033530792 บ้านหนองปลาคูณ
145 1033530793 บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
146 1033530794 บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )
147 1033530795 บ้านเมืองจันทร์
148 1033530796 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
149 1033530797 บ้านหนองแคน
150 1033530798 บ้านโคก
151 1033530799 บ้านทุ่ม
152 1033530852 บ้านโดด
153 1033530853 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
154 1033530854 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
155 1033530855 บ้านหนองหว้า
156 1033530856 บ้านหนองหงอก
157 1033530857 บ้านผือ
158 1033530858 บ้านหนองแปน
159 1033530859 บ้านเสียว
160 1033530860 หนองผือ
161 1033530861 บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
162 1033530862 บ้านตลาดหนองเรือ
163 1033530863 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
164 1033530864 บ้านจาน
165 1033530865 บ้านหนองม้า
166 1033530866 บ้านโซงเลง
167 1033530867 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์
168 1033530868 อนุบาลศิลาลาด
169 1033530869 บ้านแต้มะหลี่
170 1033530870 บ้านโจดม่วง
171 1033530871 บ้านกุงขาม
172 1033530872 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
173 1033530873 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
174 1033530874 บ้านเกิ้ง(อสพป.37)
175 1033530875 บ้านคลีกลิ้ง
176 1033530876 บ้านโพธิ์
177 1033530877 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ
178 1033530878 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น
179 1033530880 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)
180 1033530881 บ้านหลักด่านหนองจอก
181 1033530882 บ้านดงเค็งตู้
182 1033530883 บ้านทัพส่วยหนองพอก


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook