แผนที่ตั้งทั้งหมดของหน่วยงานGIS สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
อำเภอที่รับผิดชอบ
#
อำเภอ
จำนวนโรงเรียน
1 ขุขันธ์ 93
2 ปรางค์กู่ 53
3 ภูสิงห์ 28
4 ไพรบึง 37
โรงเรียนในสังกัด
#
รหัส
ชื่อโรงเรียน
แผนที่
เส้นทาง
1 1033530238 บ้านกันทรารมย์
2 1033530239 บ้านโคกสูง
3 1033530240 ศรีสะอาดวิทยาคม
4 1033530241 บ้านปราสาท
5 1033530242 บ้านตะเคียนบังอีง
6 1033530243 บ้านหนองสะแกสน
7 1033530244 บ้านบ่อทอง
8 1033530245 บ้านสกุล
9 1033530246 บ้านคล้อโคกกว้าง
10 1033530247 บ้านคลองเพชรสวาย
11 1033530248 บ้านกันโทรกประชาสรรค์
12 1033530249 จะกงวิทยา
13 1033530250 บ้านตาสุด
14 1033530251 บ้านกฤษณา
15 1033530252 สวัสดีวิทยา
16 1033530253 บ้านป่าใต้
17 1033530254 บ้านปะอุง
18 1033530255 บ้านเค็ง
19 1033530256 บ้านใจดี
20 1033530257 บ้านทะลอก
21 1033530258 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)
22 1033530259 บ้านอังกุล
23 1033530260 บ้านภูมิศาลา
24 1033530262 บ้านเสลาสุขเกษม
25 1033530263 บ้านดองกำเม็ด
26 1033530264 บ้านกันจาน
27 1033530265 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
28 1033530266 บ้านตรางสวาย
29 1033530267 บ้านระกา
30 1033530268 บ้านโคกเพชร
31 1033530269 บ้านเปี่ยมตะลวก
32 1033530270 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
33 1033530271 บ้านจันลม
34 1033530272 บ้านกะกำ
35 1033530273 บ้านหนองกาด
36 1033530274 บ้านทุ่งศักดิ์
37 1033530275 บ้านบัวบก
38 1033530276 บ้านเรียม
39 1033530277 บ้านปรือคัน
40 1033530278 บ้านปรือใหญ่
41 1033530279 บ้านมะขาม
42 1033530280 บ้านหลัก
43 1033530281 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
44 1033530282 นิคม ๑
45 1033530283 นิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์)
46 1033530284 ทับทิมสยาม ๐๖
47 1033530285 บ้านสะเดาใหญ่
48 1033530286 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม)
49 1033530287 บ้านเขวิก
50 1033530288 บ้านโพง
51 1033530289 บ้านใหม่ประชาสามัคคี
52 1033530290 บ้านตาอุด
53 1033530291 บ้านตรอย
54 1033530292 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
55 1033530293 บ้านเคาะสนวนสามัคคี
56 1033530294 บ้านละเบิกตาฮีง
57 1033530295 บ้านโสน
58 1033530296 บ้านอาวอย
59 1033530297 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
60 1033530298 บ้านสวาย
61 1033530299 บ้านหนองคล้า
62 1033530300 บ้านคำเผีอ
63 1033530301 บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
64 1033530302 ชุมชนบ้านหัวเสือ
65 1033530303 บ้านสำโรงตาเจ็น
66 1033530304 สวงษ์พัฒนศึกษา
67 1033530305 บ้านห้วยสระภูมิ
68 1033530306 บ้านศาลาประปุน
69 1033530307 บ้านโนนดู่
70 1033530308 บ้านเริงรมย์
71 1033530309 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)
72 1033530310 บ้านสระบานสามัคคี
73 1033530311 บ้านปราสาทกวางขาว
74 1033530312 บ้านกันแตสระรุน
75 1033530313 บ้านแขว
76 1033530314 บ้านตาดม
77 1033530315 บ้านสมบูรณ์
78 1033530316 นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
79 1033530317 นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)
80 1033530318 อนุบาลศรีประชานุกูล
81 1033530319 ขุขันธ์วิทยา
82 1033530320 บ้านชำแระกลาง
83 1033530321 บ้านแทรง
84 1033530323 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)
85 1033530324 วัดเขียน
86 1033530325 บ้านนาก๊อก
87 1033530326 บ้านคะนาสามัคคี
88 1033530327 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ
89 1033530506 อนุบาลปรางค์กู่
90 1033530507 บ้านสนาย
91 1033530508 บ้านโนนดั่ง
92 1033530509 บ้านขามฆ้อง
93 1033530510 บ้านโป่ง
94 1033530511 บ้านไฮ
95 1033530512 บ้านโพธิ์สามัคคี
96 1033530513 บ้านเหล็ก
97 1033530514 บ้านตูม
98 1033530515 บ้านขี้นาค
99 1033530516 บ้านสวายสนิท
100 1033530517 บ้านบึงกระโพธิ์
101 1033530518 บ้านขามทับขอน
102 1033530519 บ้านท่าคอยนาง
103 1033530520 บ้านตะเภา
104 1033530521 บ้านกู่
105 1033530522 บ้านหนองคูอาวอย
106 1033530523 บ้านดู่
107 1033530524 บ้านหนองแวง
108 1033530525 บ้านขามหนองครอง
109 1033530526 บ้านไฮน้อย
110 1033530527 บ้านกะดึ
111 1033530528 บ้านพอก
112 1033530529 บ้านเกาะกระโพธิ์
113 1033530530 บ้านหนองบัวตาคง
114 1033530531 บ้านสามขา
115 1033530532 บ้านหว้า
116 1033530533 บ้านนาวา
117 1033530534 บ้านกอกหวาน
118 1033530535 บ้านบัลลังก์
119 1033530536 บ้านสมอ
120 1033530537 บ้านหนองเพดาน
121 1033530538 กระต่ายด่อนวิทยา
122 1033530539 บ้านดอนหลี่
123 1033530540 บ้านกุดปราสาท
124 1033530541 บ้านหนองเชียงทูน
125 1033530542 บ้านกำแมด
126 1033530543 บ้านศาลา
127 1033530544 บ้านหนองระนาม
128 1033530545 บ้านมัดกานกทาขุมปูน
129 1033530546 บ้านหนองคูขาม
130 1033530547 บ้านบ่อ
131 1033530548 บ้านตาเปียง
132 1033530549 บ้านไฮเลิง
133 1033530550 บ้านหว้าน
134 1033530551 บ้านขอนแต้
135 1033530552 บ้านสำโรง
136 1033530553 อนุบาลไพรบึง
137 1033530554 บ้านสวาย-สนวน
138 1033530555 บ้านคอกหนองไพร
139 1033530556 บ้านตราด
140 1033530557 บ้านพราน
141 1033530558 บ้านผือ
142 1033530559 บ้านติ้ว
143 1033530560 บ้านมะขามภูมิ
144 1033530561 บ้านทุ่ม(อสพป.3)
145 1033530562 บ้านกระแมด
146 1033530563 บ้านโพงกอก
147 1033530564 บ้านสำโรงพลัน
148 1033530565 บ้านไม้แก่น
149 1033530566 บ้านปุดเนียม
150 1033530567 บ้านหัวช้าง
151 1033530569 บ้านชำแระ
152 1033530570 บ้านตาจวน
153 1033530571 บ้านไทร
154 1033530572 บ้านสะเดาน้อย
155 1033530573 บ้านโป่ง
156 1033530574 บ้านหนองพัง
157 1033530575 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
158 1033530578 บ้านปราสาทเยอ
159 1033530579 บ้านคูสี่แจ
160 1033530580 บ้านสลักได
161 1033530582 บ้านหนองอิไทย
162 1033530583 บ้านอาลัย
163 1033530584 บ้านโพนปลัด
164 1033530585 บ้านเขวา
165 1033530586 บ้านดองดึง
166 1033530587 บ้านดินแดง
167 1033530588 บ้านสร้างใหญ่
168 1033530589 หนองอารีพิทยา
169 1033530590 บ้านกันตรวจ
170 1033530591 บ้านหนองระเยียว
171 1033530592 บ้านตาเจา
172 1033530593 บ้านแดง
173 1033530763 บ้านตะเคียนราม
174 1033530764 บ้านโคกตาล
175 1033530765 บ้านลุมพุกคลองแก้ว
176 1033530766 บ้านศาลา
177 1033530767 บ้านเรือทองคลองคำ
178 1033530768 บ้านตาโสม
179 1033530769 บ้านนาตราว
180 1033530770 บ้านจำปานวง
181 1033530771 บ้านแซรสะโบว
182 1033530772 วนาสวรรค์
183 1033530773 บ้านไพรพัฒนา
184 1033530774 บ้านแซรไปร
185 1033530775 บ้านละลม
186 1033530776 บ้านธาตุพิทยาคม
187 1033530777 บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
188 1033530778 บ้านทำนบ
189 1033530779 บ้านห้วยตามอญ
190 1033530780 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
191 1033530781 เพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
192 1033530782 อนุบาลภูสิงห์
193 1033530783 บ้านโคกใหญ่
194 1033530784 บ้านตาเม็ง(อสพป.9)
195 1033530785 บ้านพรหมเจริญ
196 1033530786 บ้านนกยูง(อสพป.30)
197 1033530787 บ้านทุ่งหลวง
198 1033530884 บ้านพนมชัย


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook