แผนที่ตั้งทั้งหมดของหน่วยงานGIS สพม.28
อำเภอที่รับผิดชอบ
#
อำเภอ
จำนวนโรงเรียน
1 กันทรลักษ์ 103
2 กันทรารมย์ 76
3 กุดชุม 4
4 ขุขันธ์ 93
5 ขุนหาญ 62
6 คำเขื่อนแก้ว 4
7 ค้อวัง 1
8 ทรายมูล 2
9 น้ำเกลี้ยง 28
10 บึงบูรพ์ 7
11 ปรางค์กู่ 53
12 ป่าติ้ว 2
13 พยุห์ 27
14 ภูสิงห์ 28
15 มหาชนะชัย 2
16 ยางชุมน้อย 18
17 ราษีไศล 52
18 วังหิน 34
19 ศรีรัตนะ 27
20 ศิลาลาด 16
21 ห้วยทับทัน 28
22 อุทุมพรพิสัย 63
23 เบญจลักษ์ 26
24 เมืองจันทร์ 13
25 เมืองยโสธร 5
26 เมืองศรีสะเกษ 66
27 เลิงนกทา 5
28 โนนคูณ 31
29 ไทยเจริญ 2
โรงเรียนในสังกัด
#
รหัส
ชื่อโรงเรียน
แผนที่
เส้นทาง
1 1033530885 ศรีสะเกษวิทยาลัย
2 1033530886 สตรีสิริเกศ
3 1033530887 คูซอดประชาสรรค์
4 1033530888 ไกรภักดีวิทยาคม
5 1033530889 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า
6 1033530890 สิริเกศน้อมเกล้า
7 1033530891 มัธยมโพนค้อ
8 1033530892 น้ำคำวิทยา
9 1033530893 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
10 1033530895 ยางชุมน้อยพิทยาคม
11 1033530896 ลิ้นฟ้าพิทยาคม
12 1033530897 กันทรารมณ์
13 1033530898 ละทายวิทยา
14 1033530899 บัวน้อยวิทยา
15 1033530903 ประสานมิตรวิทยา
16 1033530905 กันทรลักษ์วิทยา
17 1033530907 บึงมะลูวิทยา
18 1033530910 กระแชงวิทยา
19 1033530911 กันทรลักษณ์วิทยาคม
20 1033530913 ภูมิซรอลวิทยา
21 1033530914 ขุขันธ์
22 1033530916 ลมศักดิ์วิทยาคม
23 1033530917 ศรีตระกูลวิทยา
24 1033530918 สวงษ์วิทยาคม
25 1033530919 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์
26 1033530923 ปรางค์กู่
27 1033530924 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
28 1033530925 โนนกระสังวิทยาคม
29 1033530926 ตูมพิทยานุสรณ์
30 1033530927 หนองคูวิทยา
31 1033530928 สวายพิทยาคม
32 1033530934 มัธยมบักดองวิทยา
33 1033530938 ส้มป่อยพิทยาคม
34 1033530940 ไผ่งามพิทยาคม
35 1033530944 เบญจประชาสรรค์
36 1033530945 กำแพง
37 1033530947 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
38 1033530948 ทุ่งสิมวิทยาคม
39 1033530949 จตุรภูมิพิทยาคาร
40 1033530950 โคกหล่ามวิทยา
41 1033530951 บึงบูรพ์
42 1033530952 ห้วยทับทันวิทยาคม
43 1033530953 ผักไหมวิทยานุกูล
44 1033530954 โนนค้อวิทยาคม
45 1033530957 ศรีรัตนวิทยา
46 1033530959 เขื่อนช้างวิทยาคาร
47 1033530960 น้ำเกลี้ยงวิทยา
48 1033530961 บัวเจริญวิทยา
49 1033530962 นครศรีลำดวนวิทยา
50 1033530965 ละลมวิทยา
51 1033530966 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
52 1033530967 วรคุณอุปถัมภ์
53 1033530969 เบญจลักษ์พิทยา
54 1033530971 โนนเพ็กวิทยาคม
55 1033530972 พยุห์วิทยา
56 1033530975 คลีกลิ้งพัฒนาทร
57 1035430394 ยโสธรพิทยาคม
58 1035430395 สอนแก้วว่องไววิทยา
59 1035430396 ยโสธรพิทยาสรรค์
60 1035430397 สิงห์สามัคคีวิทยา
61 1035430398 ศิลาทองพิทยาสรรค์
62 1035430399 ทรายมูลวิทยา
63 1035430400 ดงมะไฟพิทยาคม
64 1035430401 กุดชุมวิทยาคม
65 1035430402 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม
66 1035430403 โพนงามพิทยาคาร
67 1035430405 เมืองกลางประชานุกูล
68 1035430406 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
69 1035430407 สมเด็จพระญาณสังวร
70 1035430408 กู่จานวิทยาคม
71 1035430409 โพนทันเจริญวิทย์
72 1035430411 ป่าติ้ววิทยา
73 1035430412 ศรีฐานกระจายศึกษา
74 1035430413 มหาชนะชัยวิทยาคม
75 1035430414 ตระกูลประเทืองวิทยาคม
76 1035430415 ค้อวังวิทยาคม
77 1035430416 เลิงนกทา
78 1035430417 ห้องแซงวิทยาคม
79 1035430418 บุ่งค้าวิทยาคม
80 1035430419 ศรีแก้วประชาสรรค์
81 1035430420 นาโปร่งประชาสรรค์
82 1035430421 คำเตยวิทยา
83 1035430422 น้ำคำวิทยาคม


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook