ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา
 1. ข้อมูลด้านการศึกษา

            หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ  แยกตามสังกัด  ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษาในสังกัด  จำนวน 923 แห่ง (ไม่รวมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยโสธร) (ข้อมูล  ณ  วันที่ 1  ตุลาคม  2556)

ประกอบด้วย 5 เขตพื้นที่การศึกษา แบ่งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งระดับก่อนประถมศึกษา 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 เขตพื้นที่การศึกษาและจัดการศึกษาเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย 1 เขตมัธยมศึกษา ดังนี้

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ  รับผิดชอบการจัดการศึกษาในอำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ อำเภอยางชุมน้อย อำเภอโนนคูณ    อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอวังหิน และอำเภอพยุห์  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2,458 คน  มีนักเรียน 39,803  คน
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ตั้งอยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัย  รับผิดชอบการจัดการศึกษาในอำเภออุทุมพรพิสัย ราศีไศล ห้วยทับทัน โพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอบึงบูรพ์ และอำเภอศิลาลาด  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2,458 คน มีนักเรียน  25,969  คน
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ตั้งอยู่ที่อำเภอขุขันธ์ รับผิดชอบ           การจัดการศึกษาในอำเภอขุขันธ์  ปรางค์กู่  ภูสิงห์ และอำเภอไพรบึง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2,458 คน มีนักเรียน  37,640  คน
 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่อำเภอกันทรลักษ์  รับผิดชอบการ จัดการศึกษาในอำเภอเมืองศรีสะเกษ  อำเภอกันทรารมย์  อำเภอยางชุมน้อย  อำเภอโนนคูณ  อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอวังหิน และอำเภอพยุห์ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2,458 คน         มีนักเรียน 42,136  คน
 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ - ยโสธร)    

ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ครอบคลุมทั้ง 22  อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3,269 คน  มีนักเรียน  52,072  คน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จัดการศึกษา  ทั้งสายสามัญ  และสายอาชีพ  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1,2,3,4 ถือเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 29 แห่ง  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 969 คน  นักเรียน 25,788 คน   (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555)  ข้อมูลในส่วนที่เป็นวิทยาลัยเอกชน ดังนี้

 

 1. วิทยาลัยศรีสะเกษบริหารธุรกิจศรีสะเกษ (SBAC)              อำเภอเมืองศรีสะเกษ
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์                          อำเภอกันทรารมย์
 3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย                         อำเภออุทุมพรพิสัย
 4. วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจศรีสะเกษกันทรลักษ์      อำเภอกันทรลักษ์
 5. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์                  อำเภอขุขันธ์
 6. วิทยาลัยพานิชยการปรางค์กู่                                    อำเภอปรางค์กู่

โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ   จัดการเรียนการสอนใน

ระดับมัธยมศึกษา แบบประจำและ ไป - กลับ   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 67 คน 

มีนักเรียน จำนวน 654 คน (ข้อมูล  ณ  วันที่ 1  ตุลาคม  2556)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย

 1. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ, จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ    9  ประเภท มีนักเรียน 323 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556)
 2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 29 จังหวัดศรีสะเกษ จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส        แบบพักประจำ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 294คน นักเรียน 846 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556)

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   จำนวน 3 หน่วย ประกอบด้วย

 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 39 แห่ง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน คน มีนักเรียน 20,048 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556)
 2. องค์การบริหารส่วนตำบล  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2556) ประกอบด้วย

2.1 โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน  สังกัด อบต.ผักแพว อ.กันทรารมย์  มีนักเรียน 111  คน

2.2 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ  สังกัด อบต.โนนค้อ  อ.โนนคูณ มีนักเรียน 133  คน 

2.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านค้อ สังกัดเทศบาลตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์  มีนักเรียน  82  คน

2.4 โรงเรียนบ้านบากเรือ  สังกัด อบต.เมืองคง  อำเภอราศีไศล  มีนักเรียน 42  คน

2.5 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสิมใหญ่) สังกัด ทต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน มีนักเรียน 131  คน

 1. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

มีนักเรียน 2,384 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2556) มีสถานศึกษาในสังกัด  จำนวน  7  แห่ง ดังนี้

 1. โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)                                           อ.เมืองศรีสะเกษ
 2. โรงเรียนเทศบาล 2 “รัชมังคลานุสรณ์”                                  อ.เมืองศรีสะเกษ
 3. โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)                      อ.เมืองศรีสะเกษ
 4. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121)                   อ.เมืองศรีสะเกษ
 5. โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง                           อ.เมืองศรีสะเกษ
 6. โรงเรียนเทศบาล 6 มิ่งเมือง                                               อ.เมืองศรีสะเกษ
 7. โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง(ธนาคารกรุงเทพ2)อ.เมืองศรีสะเกษ 

 

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

 1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 75  คน  มีนักเรียน 380  คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่ 1  ตุลาคม  2556)  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ควบคู่ไปกับการสร้างนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านการกีฬา  จำนวน  5  ประเภทดังนี้

1.1 กรีฑา            1.2 แฮนด์บอล            1.3 ยูโด          1.4 มวยปล้ำ     1.5 ฟุตบอล     

 1. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 122  คน  มีนักศึกษา 1,124   คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่ 1  ตุลาคม  2556) ดังนี้

2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 ปี (วท.บ.)           จำนวน  121    คน

2.1 หลักสูตรการพัฒนากีฬาและนันทนาการ 4 ปี (ศศ.บ.)        จำนวน  59      คน

2.1 หลักสูตร นันทนาการและการท่องเที่ยว 4 ปี (ศศ.บ.)         จำนวน  17      คน

2.1 หลักสูตร นันทนาการเชิงพานิชย์ 4 ปี (ศศ.บ.)                 จำนวน    8     คน

2.1 หลักสูตรพลศึกษา 5 ปี (ศษ.บ.)                                 จำนวน  919    คน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่(ตชด.) อำเภอกันทรลักษ์  จัดการศึกษาระดับ

 ประถมศึกษา และโครงการสนองพระราฃดำริมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 คน 

 มีนักเรียน 86  คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่ 1  ตุลาคม  2556)

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ  

จัดการศึกษาเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  จำนวน 10  แห่ง

มีนักเรียน 1,579 คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่ 1  ตุลาคม  2556)

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

     โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดศรีสะเกษ

ทำหน้าที่บริหารจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ  ประกอบด้วย

 1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ   22  แห่ง
 2. สถานศึกษาภาคีเครือข่าย 1 แห่ง คือโรงเรียนผู้ใหญ่บ้านเพียนาม
 3. กศน.ตำบล  206  แห่ง
 4. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ   1  แห่ง ( อำเภอเมืองศรีสะเกษ )
 5. ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี   1  แห่ง ( อำเภอขุนหาญ)
 6. ห้องสมุดประชาชนอำเภอ   21  แห่ง
 7. ห้องสมุดรถไฟ   1  แห่ง  ( อยู่ในความดูแลของ กศน.อำเภอเมืองศรีสะเกษ )
 8. รถศูนย์การเรียนชุมชนเคลื่อนที่   2  คัน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ มีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 440 คน มีจำนวนนักเรียน แบ่งตามการจัดการศึกษา ดังนี้

 1. การจัดการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน  ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 28,028 คน (ข้อมูล  ณ  วันที่ 1  ตุลาคม  2556)

 1. การจัดการศึกษานอกระบบ จัดการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตจำแนกเป็นกิจกรรม

     (ข้อมูล ณ วันที่ 1  ตุลาคม  2556)

1) จัดการศึกษาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน       4,635  คน

                   2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต                                        7,210   คน

                   3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)        16,480  คน

4) จัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง                                  2,978   คน

                   5) จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ                                3,640  คน

                                                                   รวมทั้งสิ้น         24,943  คน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   รับผิดชอบการจัดการศึกษาสายอาชีพ  มุ่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สนองต่อความต้องการของชุมชน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 579 คน มีนักเรียน นักศึกษา จำนวน 10,918 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1  ตุลาคม 2556)มีสถานศึกษาในสังกัด  จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย  

 1. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา)    อำเภอเมืองศรีสะเกษ
 2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ                             อำเภอเมืองศรีสะเกษ
 3. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ,                                         อำเภอเมืองศรีสะเกษ
 4. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์                                           อำเภอกันทรลักษ์
 5. วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ,                                          อำเภอขุนหาญ
 6. วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ                                        อำเภอเมืองศรีสะเกษ
 7. วิทยาลัยเทคนิคขุขันธ์                                                 อำเภอขุขันธ์
 8. วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการกันทรารมย์                           อำเภอกันทรารมย์
 9. วิทยาลัย                                                               อำเภอราษีไศล

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทย ,  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล  ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชน และให้บริการวิชาการและการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดศรีสะเกษ    มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 368 คน  มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งภาคปกติ ภาคสมทบ นักศึกษา  จำนวน 11,359 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556)
 2. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ
 3. ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกศรีสะเกษ
 4. มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาศรีสะเกษ
 5. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
 6. มหาวิทยาลัยปทุมานี ศูนย์ขุขันธ์
 7. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ศูนย์ศรีสะเกษ และศูนย์กันทรลักษ์
 8. มหาวิทย่าลัยกรุงเทพธนบุรี ศูนย์ศรีสะเกษ
 9. สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

 

 1. ข้อมูลด้านการกีฬา

          จังหวัดศรีสะเกษ มีสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านการกีฬา จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ

          ในปี  พ.ศ.2552  สโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ  ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกดิวิชั่น 1 จนเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ  และจังหวัดใกล้เคียง  และจากการแข่งขันในครั้งนั้น ทำให้สโมสรฟุตบอลจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ผ่านเข้าไปแข่งขันในการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ  ไทยพรีเมียร์ลีก 2553  เป็นสโมสรฟุตบอลสโมสรแรกที่มาจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook