กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง:กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
หมวดหมู่ : กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา เผยแพร่โดย : นายสมเกียรติ ไกรยา วันที่ : 22 กันยายน 2561

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

https://www.sskedu.net/D/6

 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า สมศ.
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๙ กำหนดให้สำนักงานทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการยืนยันถึงความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ     อัตลักษณ์ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย ประกอบกับกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ ได้กำหนดหลักการสำคัญในการพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก คือ  มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไม่สร้างภาระงานให้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะภาระงานด้านเอกสาร

      มีความสอดคล้องกับบริบทสะท้อนคุณภาพของสถานศึกษา สะท้อนผลลัพธ์จากการประกันคุณภาพภายในเพื่อเชื่อมโยงผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา รวมถึงการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ข้อมูลสารสนเทศสู่สาธารณะอย่างถูกต้องและโปร่งใส เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

อ่านแล้ว : 297 คน |


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook