ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :
นายสัจจา เจริญศรีเมือง
ตำแหน่ง :
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์:
0868652573
อีเมล์ :
chamchan2505@gmail.com

ประวัติการศึกษา
ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ
1 2527 ปริญญาตรี/ ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น / การประถมศึกษา
2 2541 ปริญญาตรี/ ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช /การสอนภาษาไทย
3 2551 ปริญญาโท / ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรึ / หลักสูตรและการสอน
4 - (กำลังศึกษา) ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน)
ประวัติการทำงาน
ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
1 2535-2549 โรงเรียนบ้านหนองผือ ตเสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
2 2551-2558 โรงเรียนอนุบาลโพิ์ศรีสุวรรณ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ครูชำนาญการพิเศษ
3 2558-2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
4 2560-ปัจจุบัน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook