ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :
นายทรงพล สมภาค
ตำแหน่ง :
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์:
0892804299
อีเมล์ :
bigbirm16@gmail.com

ประวัติการศึกษา
ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ
1 2538 ปริญญาตรี กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
2 2549 ปริญญาโท กศ.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา
3 2562 ปริญญาเอก กศ.ด. มหาวิทยาราชภัฏศรีสะเกษ
ประวัติการทำงาน
ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
1 2539-2545 สปจ.สุรินทร์ สปจ.ศรีสะเกษ อาจารย์ 1 ระดับ 3-4
2 2545-2546 สปก.ศิลาลาด ศึกษานิเทศก์
3 2546-2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ศึกษานิเทศก์
4 2552-2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook