ผลงานศึกษานิเทศก์
รูปภาพ
รายละเอียด
ชื่อผลงาน :นิเทศเปิดภาคเรียน 2/2561
ชื่ออาจารย์ : นายสมเกียรติ ไกรยา
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 7 กรกฏาคม 2563 อ่านแล้ว : 250
ชื่อผลงาน :ครูต้นแบบ สาขาการสอนบูรณาการ สำนักงานคณะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายสัจจา เจริญศรีเมือง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 อ่านแล้ว : 126
ชื่อผลงาน :ครูเกียรติยศ สาขาการสอนบูรณาการ สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายสัจจา เจริญศรีเมือง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 อ่านแล้ว : 120
ชื่อผลงาน :การประเมินปัจจัยเบื้องต้นโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ปีการศึกษา 2546
ชื่ออาจารย์ : นายทรงพล สมภาค
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 อ่านแล้ว : 121
ชื่อผลงาน :การพัฒนางานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 9
ชื่ออาจารย์ : นายทรงพล สมภาค
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 อ่านแล้ว : 123
ชื่อผลงาน :ร่วมประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ
ชื่ออาจารย์ : นายสมเกียรติ ไกรยา
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 อ่านแล้ว : 125
ชื่อผลงาน :รายงานการนิเทศแบบทีม โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ศธจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2561
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่ม
วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 อ่านแล้ว : 143
ชื่อผลงาน :ร่วมนิเทศกับศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ สป.
ชื่ออาจารย์ : นายสมเกียรติ ไกรยา
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 อ่านแล้ว : 127


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook