ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 ประชุม Learning Space / Learning Vision
8 พฤษภาคม 2562- 10 พฤษภาคม 2562 0
โรงเรียนบ้านปะทาย อ.กันทรลักษ์
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
2 ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ
4 เมษายน 2562- 5 เมษายน 2562 4
ห้องประชุมลำดวนแกรนด์ รร.ศรีลำดวน
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
3 ประชุมบทบาทศึกษานิเทศก์นวัตกรรมการศึกษา
10 เมษายน 2562- 10 เมษายน 2562 2
ห้องประชุมนันทพันธ์ สพม.28
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
4 ประชุมทบทวนระบบประกับคุณภาพภายในและการเชียนรายงาน SAR
29 มีนาคม 2562- 29 มีนาคม 2562 0
ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
5 ประชุมโรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษา (TFE)
27 มีนาคม 2562- 28 มีนาคม 2562 0
ห้องประชุมชุมพลนิทรรศ รร.ศกว.
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
6 ประชุมการดำเนินการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาศรีสะเกษ
21 มีนาคม 2562- 21 มีนาคม 2562 0
ห้องประชุม สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
7 ประชุมผู้บริหาร รร.เอกชน จ.ศรีสะเกษ
13 มีนาคม 2562- 13 มีนาคม 2562 0
ห้องประชุม สกสค.ศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
8 รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจ ศธ.
8 มีนาคม 2562- 8 มีนาคม 2562 0
รร.บ้านพรหมเจริญ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
9 ประชุมเตรียมรับการตรวจราชการ ครั้งที่ 2
4 มีนาคม 2562- 4 มีนาคม 2562 0
รร.บ้านพรหมเจริญ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
10 ประชุมเตรียมรับการตรวจราชการ
26 กุมภาพันธ์ 2562- 26 กุมภาพันธ์ 2562 0
รร.บ้านพรหมเจริญ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
11 ประชุมพัฒนาบุคลากร สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ
21 กุมภาพันธ์ 2562- 22 กุมภาพันธ์ 2562 0
ห้องประชุม สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
12 ประชุมพัฒนาบุคลากร สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ
19 กุมภาพันธ์ 2562- 19 กุมภาพันธ์ 2562 0
ห้องประชุม สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
13 ประชุม คณะ อกศจ.ด้านยุทธศาสตร์
15 กุมภาพันธ์ 2562- 15 กุมภาพันธ์ 2562 0
ห้องประชุม สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
14 ประชุมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวมูลนิธิยุวสถิรคุณ
8 กุมภาพันธ์ 2562- 8 กุมภาพันธ์ 2562 0
ห้องประชุมกิจเจริญไทย รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
15 นิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน รร.เอกชนศรีสะเกษ 1/62
15 พฤษภาคม 2562- 15 พฤษภาคม 2562 0
โรงเรียนเอกชน จ.ศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
16 ประชุมชี้แจงการใช้รูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษา
13 พฤษภาคม 2562- 14 พฤษภาคม 2562 0

นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
17 ประชุมวิพากษ์รูปแบบและคู่มือการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา
10 พฤษภาคม 2562- 10 พฤษภาคม 2562 0
ห้องประชุม สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
18 ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ศธจ.ศก.
10 พฤษภาคม 2562- 10 พฤษภาคม 2562 0
ห้องประชุม สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
19 อบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์ปฐมวัย รร.เอกชน
6 พฤษภาคม 2562- 8 พฤษภาคม 2562 2
ห้องประชุมโรงเรียนมารีวิทยา
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
20 ประชุมจัดทำคู่มือการนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา(Coaching)
7 พฤษภาคม 2562- 7 พฤษภาคม 2562 0
ห้องประชุม สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
21 ประชุมจัดทำรูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (โครงการ TFE)
1 พฤษภาคม 2562- 2 พฤษภาคม 2562 3
ห้องประชุม สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
22 ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
26 กันยายน 2561- 27 กันยายน 2561 18
โรงแรมศรีลำดวน
นางเวชะณิการ์ อินตะนัย
23 ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
26 กันยายน 2561- 27 กันยายน 2561 18
รร.ศรีลำดวน
นายสมเกียรติ ไกรยา
24 ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
26 กันยายน 2561- 27 กันยายน 2561 16
รร.ศรีลำดวน
นายสมเกียรติ ไกรยา
25 ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
26 กันยายน 2561- 27 กันยายน 2561 15
รร.ศรีลำดวน
นายสมเกียรติ ไกรยา
26 26-27 กันยายน 2561 ทบทวนแผนการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
26 กันยายน 2561- 27 กันยายน 2561 22
โรงแรมศรีลำดวน
นายสัจจา เจริญศรีเมือง
27 26-27กันยายน 2561
26 กันยายน 2561- 27 กันยายน 2561 16
โรงแรมศรีลำดวน
นางอัจฉฎาพร เคราะห์ดี
28 ประชุมปฏิบัติการ
24 กันยายน 2561- 25 กันยายน 2561 17
โขงเจียม
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
29 ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์สารสนเทศการตรวจราชการเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์
24 กันยายน 2561- 25 กันยายน 2561 23
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
นายสมเกียรติ ไกรยา


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook