ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Desription) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
24 มิถุนายน 2562- 27 มิถุนายน 2562 111
รร.นนทบุรีพาเลซ อ.เมือง จ.นนทบุรี
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
2 การประชุมประจำเดือนศึกษานิเทศก์ ศธจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2562
11 มิถุนายน 2562- 11 มิถุนายน 2562 115
ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
3 นิเทศการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดหนองสิมรังสรรค์
14 มิถุนายน 2562- 14 มิถุนายน 2562 111
โรงเรียนวัดหนองสิมรังสรรค์ อ.หัวยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
4 นิเทศการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
13 มิถุนายน 2562- 13 มิถุนายน 2562 148
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
5 นิเทศการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย โรงเรียนเคียวนำ
12 มิถุนายน 2562- 12 มิถุนายน 2562 124
โรงเรียนเคียวนำ อ.อุทุุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
6 ประชุมปฏิบัติการประเมินคู่มือการใช้รูปแบบ Coaching Teams และเอกสารประกอบ
14 มิถุนายน 2562- 14 มิถุนายน 2562 112
โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
7 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.ศก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษา
13 พฤษภาคม 2562- 13 พฤษภาคม 2562 151
โรงแรมแกลเลอร์รี่ ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวธัญญามาศ กอสุระ
8 ประชุม Open Eyes นวัตกรรมโรงเรียนเชิงระบบ (จิตศึกษา PBL PLC)
27 พฤษภาคม 2562- 28 พฤษภาคม 2562 143
รร.บ้านประทาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
9 นิเทศ ติดตามโครงการประกันคุณภาพการศึกษา รร.เอกชน
23 พฤษภาคม 2562- 24 พฤษภาคม 2562 146
รร.เคียวนำ/สว่างคูณฯ/วัดหนองสิมฯ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
10 การประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน(โครงการ TFEL ศรีสะเกษ)
1 พฤษภาคม 2562- 2 พฤษภาคม 2562 98
โรงแรมแกลเลอร์รี่ ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวธัญญามาศ กอสุระ
11 ประชุม Learning Space / Learning Vision
22 มิถุนายน 2562- 23 มิถุนายน 2562 112
โรงเรียนบ้านปะทาย อ.กันทรลักษ์
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
12 ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ
4 เมษายน 2562- 5 เมษายน 2562 109
ห้องประชุมลำดวนแกรนด์ รร.ศรีลำดวน
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
13 ประชุมบทบาทศึกษานิเทศก์นวัตกรรมการศึกษา
10 เมษายน 2562- 10 เมษายน 2562 128
ห้องประชุมนันทพันธ์ สพม.28
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
14 ประชุมทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในและการเชียนรายงาน SAR
29 มีนาคม 2562- 29 มีนาคม 2562 108
ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
15 ประชุมโรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษา (TFE)
27 มีนาคม 2562- 28 มีนาคม 2562 97
ห้องประชุมชุมพลนิทรรศ รร.ศกว.
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
16 ประชุมการดำเนินการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาศรีสะเกษ
21 มีนาคม 2562- 21 มีนาคม 2562 131
ห้องประชุม สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
17 ประชุมผู้บริหาร รร.เอกชน จ.ศรีสะเกษ
13 มีนาคม 2562- 13 มีนาคม 2562 113
ห้องประชุม สกสค.ศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
18 รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจ ศธ.
8 มีนาคม 2562- 8 มีนาคม 2562 122
รร.บ้านพรหมเจริญ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
19 ประชุมเตรียมรับการตรวจราชการ ครั้งที่ 2
4 มีนาคม 2562- 4 มีนาคม 2562 90
รร.บ้านพรหมเจริญ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
20 ประชุมเตรียมรับการตรวจราชการ
26 กุมภาพันธ์ 2562- 26 กุมภาพันธ์ 2562 129
รร.บ้านพรหมเจริญ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
21 ประชุมพัฒนาบุคลากร สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ
21 กุมภาพันธ์ 2562- 22 กุมภาพันธ์ 2562 161
ห้องประชุม สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
22 ประชุมพัฒนาบุคลากร สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ
19 กุมภาพันธ์ 2562- 19 กุมภาพันธ์ 2562 145
ห้องประชุม สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
23 ประชุม คณะ อกศจ.ด้านยุทธศาสตร์
15 กุมภาพันธ์ 2562- 15 กุมภาพันธ์ 2562 128
ห้องประชุม สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
24 ประชุมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวมูลนิธิยุวสถิรคุณ
8 กุมภาพันธ์ 2562- 8 กุมภาพันธ์ 2562 139
ห้องประชุมกิจเจริญไทย รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
25 นิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน รร.เอกชนศรีสะเกษ 1/62
15 พฤษภาคม 2562- 15 พฤษภาคม 2562 175
โรงเรียนเอกชน จ.ศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
26 ประชุมวิพากษ์รูปแบบและคู่มือการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา
21 พฤษภาคม 2562- 21 พฤษภาคม 2562 139
ห้องประชุม รร.แกลเลอรี่ ดีไซน์ จ.ศก.
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
27 ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ศธจ.ศก.
16 พฤษภาคม 2562- 16 พฤษภาคม 2562 131
ห้องประชุม สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
28 อบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์ปฐมวัย รร.เอกชน
6 พฤษภาคม 2562- 8 พฤษภาคม 2562 131
ห้องประชุมโรงเรียนมารีวิทยา
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
29 ประชุมจัดทำคู่มือการนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา(Coaching)
13 พฤษภาคม 2562- 13 พฤษภาคม 2562 140
ห้องประชุม รร.แกลเลอรี่ ดีไซน์ จ.ศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
30 ประชุมจัดทำรูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (โครงการ TFE)
1 พฤษภาคม 2562- 2 พฤษภาคม 2562 107
ห้องประชุม สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
31 ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
26 กันยายน 2561- 27 กันยายน 2561 175
โรงแรมศรีลำดวน
นางเวชะณิการ์ อินตะนัย
32 ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
26 กันยายน 2561- 27 กันยายน 2561 163
รร.ศรีลำดวน
นายสมเกียรติ ไกรยา
33 ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
26 กันยายน 2561- 27 กันยายน 2561 183
รร.ศรีลำดวน
นายสมเกียรติ ไกรยา
34 ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
26 กันยายน 2561- 27 กันยายน 2561 167
รร.ศรีลำดวน
นายสมเกียรติ ไกรยา
35 26-27 กันยายน 2561 ทบทวนแผนการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
26 กันยายน 2561- 27 กันยายน 2561 172
โรงแรมศรีลำดวน
นายสัจจา เจริญศรีเมือง
36 26-27กันยายน 2561
26 กันยายน 2561- 27 กันยายน 2561 160
โรงแรมศรีลำดวน
นางอัจฉฎาพร เคราะห์ดี
37 ประชุมปฏิบัติการ
24 กันยายน 2561- 25 กันยายน 2561 166
โขงเจียม
นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์
38 ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์สารสนเทศการตรวจราชการเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์
24 กันยายน 2561- 25 กันยายน 2561 158
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
นายสมเกียรติ ไกรยา


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-614015 โทรสาร 045-614019
Admin:นายสมเกียรติ ไกรยา โทร.08-9846-2269 ID Line:somkiat2557 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook